دیدگاهچرا بنیاد فرهنگی اصناف ایران؟

اول: در تعریف لغوی، ” فرهنگ“ انگاره ها، آداب و رفتاهای اجتماعی بخش مشخصی از عموم یا جامعه و در تعریف اصطلاحی، کلیت در هم تافته ای شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هر گونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه تحصیل می نماید، است. در راستای این تعریف اصطلاحی، آنچنان که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پذیرفته شده است، فرهنگ مجموعه به هم پیوسته از شیوه های تفکر، احساس و عمل است. شیوه هایی که کم و بیش مشخص بوده، توسط تعداد زیادی از افراد فراگرفته شده و بین ایشان مشترک می باشد و به دو روش عینی و نمادین استفاده می شوند تا عده ای را به جمع خاص و متمایز مبدل سازد. چنین عاملی در نهایت مایه استغنا و استعلای هر جامعه بشری است.