Category Archive : مقاله

هویت موسیقی در آئینه پوشاک

     13 بهمن, 1394

از آن‌جا که موسیقی از کهن‌ترین دوران های تاریخ بشری و در طول سیر تکامل این هنر همواره وجود داشته و از ارکان‌ مهم تجسم عواطف انسانی به شمار می‌رود؛ می‌توان از آن به عنوان یکی از شاخصه های تمدن نام برد. از این رو ارتباط این هنر با پوشاک، که لازمه حیات اجتماعی بشر بوده است؛ انکار ناپذیر می‌نماید. در تمامی طول تاریخ هنر موسیقی به واسطه ارتباط با دربار از هویتی فراتر از سایر هنرها برخوردار بوده و این جایگاه همواره بر پوشاک این طبقه اجتماعی موثر بوده است. چنان‌که در شاهنامه بارها خنیاگران با جامه‌های الوان در دربار شاهان توصیف شده اند. اما اگر قدری پیش‌تر آئیم و پوشاک را در بطن موسیقی معاصر بررسی کنیم، نشانه‌های متفاوتی از نمایش هنر موسیقی […]