اطلاعیه و فراخوانعناوین مهمترین برنامه¬های این بنیاد در سال جاری عبارتند از:
1.1.  برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
1.2.  برگزاری نخستین جشنواره تغذیه برتر در رستورانها
1.3.  تهیه و تدوین طرح برنامه جامع فرهنگی اصناف ایران
1.4.  تهیه و تدوین طرح تاریخ شفاهی اصناف ایران
1.5.  تولید فیلمهای کوتاه و انیمیشن در زمینه اخلاق حرفه¬ای و مهارت اجتماعی اصناف
1.6.  تهیه و تدوین طرح برگزاری جایزه ملی اصناف ایران
1.7.  تهیه طرح امکانسنجی و تأسیس موزه تخصصی اصناف با هدف ثبت هویت اصناف در طول تاریخ و مرجعی برای تحقیق و پژوهش درباره تطورات و تحولات تاریخی در این حوزه.